Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler


  2024 Yılı Engelsiz Üniversite Hedeflerimiz

  EĞİTİM

  • Bütünleştirici Eğitim Politikaları: Engelli bireyler için açık ve kapsamlı bütünleştirici eğitim politikalarının oluşturulması, bu politikaların yaygınlaştırılması ve uygulanabilir standartların belirlenmesi.
  • Fiziksel Erişim Standartları: Eğitim kurumlarının fiziki altyapısının, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi ve erişim standartlarının geliştirilmesi.
  • Hizmet Sunumunun İyileştirilmesi: Hizmetlerde koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi, personel sayısının artırılması ve mevcut personelin niteliği ve eğitimi konusunda iyileştirmeler yapılması.
  • Ders İçeriği ve İşleyiş Planı: Ders içeriklerinin, işleyiş planlarının ve sınav süreçlerinin engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi; PUKO döngüsünün otomasyon sistemleri üzerinden sağlanması.
  • Öğrencinin Sorumlulukları: Engelli öğrencilerin derslerin gerekliliklerini yerine getirmesi için gerekli desteklerin sağlanması ve bu süreçlerin takip edilmesi.
  • Materyal Sağlanması: Yazılı ders materyallerinin yanı sıra işitme ve görme engelli öğrenciler için uygun yardımcı materyallerin (not tutucular, işitsel ve görsel materyaller) temin edilmesi.
  • Akran Desteği: Özel gereksinimli öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek amacıyla, özel gereksinimli olan ve olmayan öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak birlikte çalışmalarının teşvik edilmesi.

  SAĞLIK

  • Rehabilitasyon Cihazları ve Teknolojiler: Habilitasyon ve rehabilitasyonla ilgili yardımcı cihazlar ve teknolojilerin erişilebilirliğinin artırılması ve kullanımı konusunda bilgi verilmesi.
  • Destek Birimi Oluşturulması: Tıp Fakültesi Hastanesinde kurulan destek birimi ile engelli öğrencilerin refakatçi eşliğinde tüm poliklinik hizmetlerine erişiminin sağlanması.
  • Empati Eğitimi: Doktor adaylarının engelli bireylerle empati yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi.

  ÇALIŞMA VE İSTİHDAM

  • Fırsat Eşitliği: Engelli bireyler için iş ve istihdam alanında fırsat eşitliğinin sağlanması.
  • Kimlik Koruma: Engelli çocukların gelişen kapasitelerine ve kimliklerine saygı duyulması, bu hakların korunması.
  • İnsan Kaynağı Kapasitesinin Artırılması: Engelli bireylerle çalışacak personelin niteliğinin artırılması ve hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi.

  YETERLİ YAŞAM STANDARDI VE SOSYAL KORUMA

  • Toplumsal Bilinç: Olumsuz tutumlar, inançlar ve önyargıların azalması için toplumsal bilincin artırılması.
  • Ulaşılabilirlik Sorunlarının Giderilmesi: Üniversite tesisleri de dahil olmak üzere yapılı çevrelere, ulaşım sistemlerine ve bilgilere erişim sorunlarının tespit edilip çözüm önerilerinin geliştirilmesi.
  • İstişare Süreçlerine Katılım: Engelli bireylerin üniversite topluluklarında ve karar alma süreçlerinde aktif olarak yer almasının teşvik edilmesi.
  • Hizmet Sunucularla İşbirliği: Engelli bireylerin dışlanmasına neden olan fiziksel engellerin ve bilgilendirme sorunlarının belirlenmesi ve yerel engellilik gruplarıyla işbirliği yapılması.
  • Koordineli Hizmet Sunumu: Vaka yönetimi, sevk sistemleri ve elektronik kayıt tutma gibi uygulamalarla koordineli ve bütünleşmiş hizmet sunumunun sağlanması.

  DİNLENME, BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİ, VE SPOR FAALİYETLERİNE KATILIM

  • Burs ve Destek: Mikro finansmana erişimde engellerin kaldırılarak düşük gelirli engelli bireylere üniversite vakfı üzerinden burs sağlanması.
  • Akran Desteği ve Bilgilendirme: Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak için akran desteği, bilgilendirme ve tavsiyelerin verilmesi; öğrenci topluluklarının oluşturulması.

  İSTATİSTİKLER VE VERİ TOPLAMA

  • Veri Eksikliğinin Giderilmesi: Engellilikle ilgili güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve bu verilerin programlara entegrasyonu.
  • PUKO Döngüsünün Takibi: Mobil uygulamalar aracılığıyla PUKO döngüsünün anlık kontrolünün sağlanması ve iyileştirme çalışmalarının takip edilmesi.