Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler  T.C.

  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

  ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Esaslar

  Amaç

  Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yükseköğrenim (ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar) gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav uygulamalarında engel durumları nedeniyle karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır.

  Kapsam

  Madde 2- Bu yönerge; Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav uygulamalarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3- Bu yönerge; 14.08.2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ‘ne dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4- Bu yönergede geçen;

  a. Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni,

  b. Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü’nü,

  c. Engelsiz Üniversite Birimi; 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11. ve 12. maddesi uyarınca Çankırı Karatekin Üniversitesinde kurulan birimini,

  d. Engelli Öğrenci: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle, toplumsal yaşama uyum sağlamakta ve günlük gereksinimlerini karşılamakta zorlanan, bu nedenlerle koruma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğretim öğrencisini,

  e. Engelli Sağlık Kurulu Raporu; Engelli Sağlık Kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve sağlık durumlarını, bu durumun öğrenimle ilgili kısıtlamalar da dahil etkilerini, durumun süresi, kalıcılığı ya da ilerleme olasılığını, akademik düzenlemelere ilişkin uzman önerilerini içeren tıbbi belgeyi,

  f. Ders; Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yürütülen, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında okutulan zorunlu ve seçmeli dersleri,

  g. Sınav; Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına dair yapılan ara sınavlar ve final sınavları ile bu sınavlara ek olarak yapılan mazeret, bütünleme, tek ders v.b. sınavlarını ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Ders Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

  Ders Uygulamaları

  Madde 5- Ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencinin gereksinimi doğrultusunda destekleyici hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar;

  a. Ders programları, duyurular, ilanlar, sınıflar vb. hazırlanırken engelli öğrencilerin erişebilirliği ve ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak hazırlanır.

  b. Yazılı talep halinde, Eğitim Öğretim yılı her dönem başında, engelli öğrencilerin derslerinde ya da sınavlarında görev alacak öğretim elemanlarına, Engelsiz Üniversite Birimi tarafından “Engelli Bireylerle İletişim ve Farkındalık Eğitimi” verilir.

  c. Öğretim elemanı engelli öğrencinin, dersin amaçlarını akranlarıyla eş değer düzeyde kazanabilmesini sağlamak üzere, engelin doğasından kaynaklanan sınırlılıkların en aza indirilmesi için gerekli tedbirleri alır; eğitim ortamı, yöntemi, materyaller gibi öğrenmeyi etkileyen faktörlere ilişkin gerekli düzenleme ve uyarlamaları Engelsiz Üniversite Birimi’nin önerilerini dikkate alarak yapar.

  d. Öğrencinin dersi takip edebilmesi için öğretim elemanının izniyle gerekli yardımcı materyallerle (ses kayıt cihazı vb.) derse veya diğer uygulamalara girmesi sağlanır.

  e. Ders takibi ve akademik çalışmalarına destek olacak gönüllü akran yardımcı sağlanır.

  Ders Muafiyeti

  Madde 6- Engelli öğrencilerin Engelli (Özürlü) Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen engel durumlarından dolayı ders muafiyeti talebi ile başvurmaları halinde, ders seçmeli ise varsa eşdeğer bir seçmeli ders, dersin eşdeğeri yok ise ya da ders zorunlu bir ders ise, gelişen teknik ve programlar yardımıyla ders uyarlanarak engelli öğrenciye verilir. Uyarlamanın mümkün olamadığı durumlarda ise akranlarıyla eş değer yeterlilikte mezun olma imkânını verecek eşdeğer bir kuramsal ders, uygulama ya da çalışma verilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

  Sınav Uygulamaları

  Madde 7- Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından kaynaklanacak ve başarı durumlarını olumsuz etkileyecek sorunları en az düzeye indirgeyecek sınav uygulamaları;

  a. Sınav programları; duyurular, ilanlar vb. hazırlanırken engelli öğrencilerin erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak hazırlanır,

  b. Engelli öğrenci talebi doğrultusunda ve ilgili öğretim elemanın izniyle, engelli öğrencilerin diğer öğrencilerden rahatsız olmayacakları, diğer öğrencileri de rahatsız etmeyecekleri bir ortamda, konunun terminolojisine hakim iki öğretim elemanı okuyucu-işaretleyici/yazıcı ve gözetmen görevlendirilmesiyle sınav olabilir.

  c. Sınavı yapılan dersin niteliğine göre, engelli öğrencilerin sınav esnasında, engel durumlarının gerektirdiği yardımcı araç ve gereçleri (İşitme cihazı, Teleskopik Gözlük, Prizmatik Gözlük, Büyüteç v.b.) kullanmalarına izin verilir,

  d. Engelli öğrencilerin talebi doğrultusunda ve ilgili öğretim elemanın izniyle engelli öğrenci sınavları, bilgisayar ortamında veya sözlü olarak yapılır,

  e. Görme engelli öğrenciler için, imkânlar ölçüsünde soru kitapçıkları, kabartma

  (Braille) tarzında ya da sesli olarak, kısmi görme engeli olanlar için ise uygun puntolarda hazırlanır,

  f. Okuyucu-işaretleyici/yazıcı ya uygun puntolu soru kâğıdı ya da kitapçığı ile sınava giren görme engelli öğrencilere, doğuştan ağır işitme engeli olanlara, yazma ve hareket güçlüğü çeken öğrencilere sınav süresinin yarısı kadar ek süre verilir, görme engelli öğrenciler şekilli sorulardan muaf tutulur.

  g. Sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde, sınav görevlisi izni ve nezaretinde, engelli öğrencilerin tuvalet ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Uyuşmazlık ve Hüküm Eksikliği

  Madde 8- Yönergede belirtilmeyen veya uyuşmazlık durumlarında ilgili birimler ve öğrenciler Engelsiz Üniversite Biriminden bilgi ve danışmanlık hizmeti alır.

  Yürürlük

  Madde 9- Bu yönerge hükümleri; Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Madde 10- Bu yönerge hükümlerini, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.