Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
  ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ
  ÇALIŞMA YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim yaşamlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır.

  Kapsam
  MADDE 2- Bu Yönerge, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünün bünyesinde kurulan Engelsiz Üniversite Biriminin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3- Bu Yönerge, 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Engelli ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15. maddesine dayanılarak, 14.08.2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”nin 11 ve 12. maddelerine göre hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
  a) Engelli: Doğuştan veya sonradan, bedensel, zihinsel, ruhsal, duyuşsal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,
  b) Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü: Birimin görev ve amaçları doğrultusunda çalışacak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısını,
  c) Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatör Yardımcısı: Koordinatör tarafından ihtiyaç duyulduğunda, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen akademik personeli,
  d) Yükseköğretim Birimleri: Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve diğer birimleri,
  e) Yükseköğretim Birimi Temsilcileri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi tarafından alınan kararların uygulanması, yapılan çalışmaların denetlenmesi, birimdeki engelli öğrencilere danışmanlık yapılması ve öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan, Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü ile koordineli çalışan kişileri,
  h) Senato : Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

  f) Rektör : Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

  g) Üniversite : Çankırı Karatekin Üniversitesini
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Engelsiz Üniversite Birimi Yapılanması ve Görevleri

  MADDE 5- Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Yönetimi, Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı, Yükseköğretim Birim Temsilcileri ve ilgili Birimde görevlendirilen idari personelden oluşur.

  MADDE 6- a) Engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimleri süresince eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli önlemleri almak, çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eş güdüm içerisinde yapmak,
  b) Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması hususunda çalışmalar yapmak,
  c) Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik engellilerle ilgili yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilerle ilgili ve bunun getirdiği sınırlılıkları, yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

  ç) Engelliler ile ilgili bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek; seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
  d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,
  e) Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelsiz Üniversite Biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,
  f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
  g) İhtiyaç sahibi engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
  ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hâle getirmek için; engelli öğrenciye sınavlarla ilgili yeterli süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
  h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan yayınlar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,
  ı) Çankırı Karatekin Üniversitesini kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
  i) Çankırı Karatekin Üniversitesi yerleşkesi ve üniversiteye ait diğer yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlük
  Madde 7- Bu yönerge, Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 8- Bu yönerge hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.