Çankırı Karatekin Üniversitesi

Engelli Öğrenci Birimi

Ara


Duyurular


Haberler


  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
  ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ
  ÇALIŞMA YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim yaşamlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır.

  Kapsam
  MADDE 2- Bu Yönerge, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünün bünyesinde kurulan Engelsiz Üniversite Biriminin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3- Bu Yönerge, 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Engelli ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15. maddesine dayanılarak, 14.08.2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”nin 11 ve 12. maddelerine göre hazırlanmıştır.
  Tanımlar

  Madde-4 - Bu Yönergede geçen

  a) Engelli: Doğuştan veya sonradan, bedensel, zihinsel, ruhsal, duyuşsal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,
  b) Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü: Birimin görev ve amaçları doğrultusunda çalışacak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısını,
  c) Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatör Yardımcısı: Koordinatör tarafından ihtiyaç duyulduğunda, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen akademik personeli,
  d) Yükseköğretim Birimleri: Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve diğer birimleri,
  e) Yükseköğretim Birimi Temsilcileri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi tarafından alınan kararların uygulanması, yapılan çalışmaların denetlenmesi, birimdeki engelli öğrencilere danışmanlık yapılması ve öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan, Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü ile koordineli çalışan kişileri,
  h) Senato : Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,

  f) Rektör : Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

  g) Üniversite : Çankırı Karatekin Üniversitesini
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Engelsiz Üniversite Birimi Yapılanması ve Görevleri

  MADDE 5- Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Yönetimi, Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı, Yükseköğretim Birim Temsilcileri ve ilgili Birimde görevlendirilen idari personelden oluşur.

  MADDE 6- a) Engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimleri süresince eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli önlemleri almak, çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eş güdüm içerisinde yapmak,
  b) Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması hususunda çalışmalar yapmak,
  c) Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik engellilerle ilgili yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilerle ilgili ve bunun getirdiği sınırlılıkları, yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

  ç) Engelliler ile ilgili bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek; seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
  d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,
  e) Çankırı Karatekin Üniversitesi Engelsiz Üniversite Biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,
  f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
  g) İhtiyaç sahibi engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
  ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hâle getirmek için; engelli öğrenciye sınavlarla ilgili yeterli süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
  h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan yayınlar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,
  ı) Çankırı Karatekin Üniversitesini kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
  i) Çankırı Karatekin Üniversitesi yerleşkesi ve üniversiteye ait diğer yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlük
  Madde 7- Bu yönerge, Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 8- Bu yönerge hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.


  T.C.
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
  ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Esaslar
  Amaç
  Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yükseköğrenim (ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar) gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav uygulamalarında engel durumları nedeniyle karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır.
  Kapsam
  Madde 2- Bu yönerge; Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav uygulamalarını kapsar.
  Dayanak
  Madde 3- Bu yönerge; 14.08.2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ‘ne dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4- Bu yönergede geçen;
  a. Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni,
  b. Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü’nü,
  c. Engelsiz Üniversite Birimi; 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11. ve 12. maddesi uyarınca Çankırı Karatekin Üniversitesinde kurulan birimini,
  d. Engelli Öğrenci: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle, toplumsal yaşama uyum sağlamakta ve günlük gereksinimlerini karşılamakta zorlanan, bu nedenlerle koruma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğretim öğrencisini,
  e. Engelli Sağlık Kurulu Raporu; Engelli Sağlık Kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve sağlık durumlarını, bu durumun öğrenimle ilgili kısıtlamalar da dahil etkilerini, durumun süresi, kalıcılığı ya da ilerleme olasılığını, akademik düzenlemelere ilişkin uzman önerilerini içeren tıbbi belgeyi,
  f. Ders; Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yürütülen, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında okutulan zorunlu ve seçmeli dersleri,
  g. Sınav; Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına dair yapılan ara sınavlar ve final sınavları ile bu sınavlara ek olarak yapılan mazeret, bütünleme, tek ders v.b. sınavlarını ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Ders Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
  Ders Uygulamaları
  Madde 5- Ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencinin gereksinimi doğrultusunda destekleyici hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar;
  a. Ders programları, duyurular, ilanlar, sınıflar vb. hazırlanırken engelli öğrencilerin erişebilirliği ve ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak hazırlanır.
  b. Yazılı talep halinde, Eğitim Öğretim yılı her dönem başında, engelli öğrencilerin derslerinde ya da sınavlarında görev alacak öğretim elemanlarına, Engelsiz Üniversite Birimi tarafından “Engelli Bireylerle İletişim ve Farkındalık Eğitimi” verilir.
  c. Öğretim elemanı engelli öğrencinin, dersin amaçlarını akranlarıyla eş değer düzeyde kazanabilmesini sağlamak üzere, engelin doğasından kaynaklanan sınırlılıkların en aza indirilmesi için gerekli tedbirleri alır; eğitim ortamı, yöntemi, materyaller gibi öğrenmeyi etkileyen faktörlere ilişkin gerekli düzenleme ve uyarlamaları Engelsiz Üniversite Birimi’nin önerilerini dikkate alarak yapar.
  d. Öğrencinin dersi takip edebilmesi için öğretim elemanının izniyle gerekli yardımcı materyallerle (ses kayıt cihazı vb.) derse veya diğer uygulamalara girmesi sağlanır.
  e. Ders takibi ve akademik çalışmalarına destek olacak gönüllü akran yardımcı sağlanır.
  Ders Muafiyeti
  Madde 6- Engelli öğrencilerin Engelli (Özürlü) Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen engel durumlarından dolayı ders muafiyeti talebi ile başvurmaları halinde, ders seçmeli ise varsa eşdeğer bir seçmeli ders, dersin eşdeğeri yok ise ya da ders zorunlu bir ders ise, gelişen teknik ve programlar yardımıyla ders uyarlanarak engelli öğrenciye verilir. Uyarlamanın mümkün olamadığı durumlarda ise akranlarıyla eş değer yeterlilikte mezun olma imkânını verecek eşdeğer bir kuramsal ders, uygulama ya da çalışma verilir.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
  Sınav Uygulamaları
  Madde 7- Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından kaynaklanacak ve başarı durumlarını olumsuz etkileyecek sorunları en az düzeye indirgeyecek sınav uygulamaları;
  a. Sınav programları; duyurular, ilanlar vb. hazırlanırken engelli öğrencilerin erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak hazırlanır,
  b. Engelli öğrenci talebi doğrultusunda ve ilgili öğretim elemanın izniyle, engelli öğrencilerin diğer öğrencilerden rahatsız olmayacakları, diğer öğrencileri de rahatsız etmeyecekleri bir ortamda, konunun terminolojisine hakim iki öğretim elemanı okuyucu-işaretleyici/yazıcı ve gözetmen görevlendirilmesiyle sınav olabilir.
  c. Sınavı yapılan dersin niteliğine göre, engelli öğrencilerin sınav esnasında, engel durumlarının gerektirdiği yardımcı araç ve gereçleri (İşitme cihazı, Teleskopik Gözlük, Prizmatik Gözlük, Büyüteç v.b.) kullanmalarına izin verilir,
  d. Engelli öğrencilerin talebi doğrultusunda ve ilgili öğretim elemanın izniyle engelli öğrenci sınavları, bilgisayar ortamında veya sözlü olarak yapılır,
  e. Görme engelli öğrenciler için, imkânlar ölçüsünde soru kitapçıkları, kabartma
  (Braille) tarzında ya da sesli olarak, kısmi görme engeli olanlar için ise uygun puntolarda hazırlanır,
  f. Okuyucu-işaretleyici/yazıcı ya uygun puntolu soru kâğıdı ya da kitapçığı ile sınava giren görme engelli öğrencilere, doğuştan ağır işitme engeli olanlara, yazma ve hareket güçlüğü çeken öğrencilere sınav süresinin yarısı kadar ek süre verilir, görme engelli öğrenciler şekilli sorulardan muaf tutulur.
  g. Sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde, sınav görevlisi izni ve nezaretinde, engelli öğrencilerin tuvalet ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Uyuşmazlık ve Hüküm Eksikliği
  Madde 8- Yönergede belirtilmeyen veya uyuşmazlık durumlarında ilgili birimler ve öğrenciler Engelsiz Üniversite Biriminden bilgi ve danışmanlık hizmeti alır.
  Yürürlük
  Madde 9- Bu yönerge hükümleri; Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
  Madde 10- Bu yönerge hükümlerini, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür